Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.

Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej.

Wysoki kontrast

 

 

BIP

 

Deklaracja dostępności strony internetowej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych
 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP) stara się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.zuop.pl zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Data publikacji strony internetowej: 10.07.2016 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.09.2019 r

Status pod względem zgodności z ustawą
 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Strona internetowa została dostosowana do WCAG 2.0. 
Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
? pochodzą z różnych źródeł;
? zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 

? Deklarację sporządzono dnia: 02.01.2021r.
? Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 31.03.2021r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 

? Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Krzystanek
? E-mail: adam.krzystanek@zuop.pl
? Telefon: +48887250190

Każdy ma prawo:
? zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
? zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
? wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
? dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
? wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
? wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania
 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Dyrektora ZUOP pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
? Adres: ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock
? E-mail: zuop@zuop.pl
? Telefon: 227180092
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich


Dostępność architektoniczna
 

Adres: ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock
Budynki ZUOP z uwagi na działania statutowe związane z postępowaniem z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym nie wymagają dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Warto nadmienić iż cześć z dwóch budynków posiadających funkcje edukacyjno-informacyjne ? Budynek R1 w Otwocku oraz budynek nr 4 w Krajowym Składowisku Odpadów Promieniotwórczych są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Przy budynku R1 w Otwocku zostało wyznaczone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.